Moon with Venus 月亮與金星

Moon with Venus

Moon with Venus 月亮與金星
月亮旁邊永遠有一粒最閃嘅星照耀住
金星永遠陪伴全月亮
無論天涯海角 都唔會分開
新婚快樂!

 

Back to blog